Kohlearni implant (1. deo)

 

Šta je kohlearni implant?

 Kohlearni implant je elektronski uređaj koji vrši funkciju oštećenih ili nepostojećih slušnih ćelija tako što dovodi električne impulse do nervnih vlakana slušnog nerva.

Kako radi kohlearni implant?

1. Mirkofon prima zvuk koji se šalje dalje u govorni procesor.

2. Govorni procesor analizira i prevodi zvuk u kodirane signale koji se šalju do predajnika.

3. Predajnik putem radio talasa šalje kodirane signale kroz kožu do unutrašnjeg dela implanta.

4. Unutrašnji implant dešifruje te signale i pretvara ih u električne signale koji se šalju do elektroda u pužu, koje stimulišu preostale nervne ćelije i vlakna.

Signali se nervnim vlaknima šalju slušnim centrima u mozgu koji ih prepoznaju kao zvuk.

 

Postavlja se ispod kože. implant sadrži kućište sa elektrodnim nizom i referentnom elektrodom, i prijemni kalem sa magnetom. Isti magnet se nalazi i u kalemu audio procesora, pa se zahvaljujući njihovom međusobnom privlačenju kalemovi automatski pozicioniraju jedan naspram drugog. Putem ovih kalemova vrši se prenos informacija od audio procesora do implanta. Sam implant nema u sebi bateriju, već napajanje dobija od audio procesora.

Nosi se iza uva. Sadrži kontrolnu jedinicu, bateriju, magnet i kalem koji bežičnim putem prenosi informacije i napajanje kroz kožu do implanta. Između implanta i audio procesora ne postoji fizička veza. Kada se audio procesor ukloni, implant automatski prestaje sa radom, tj. neaktivan je sve dok se audio procesor ponovo ne postavi na odgovarajuće mesto.

 

Koja je razlika izmedju običnih slušnih aparata i kohlearnog implanta?

 

Osobama sa teškim i dubokim oštećenjem sluha, obični slušni aparati, čak i oni najbolji , ne mogu da pruže adekvatnu pomoć i pojačanje.

Individualni slušni aparati su pomoćni uređaji koji  pojačavaju zvuk čineći ga glasnijim. Bez obzira na to koliko je taj zvuk glasan, kod teškog oštećenja sluha uho ne može da obradi informacije , jer su oštećene slušne ćelije u unutrašnjem uhu.

Za razliku od „običnih“ aparata, kohlearni implant ne pojačava zvuke već direktno stimuliše slušni nerv koji zvučne informacije prenosi do centara u mozgu koji ih obrađuje kao zvuk i tako omogućava da osoba čuje.

Na ovaj način osobe sa teškim oštećenjem sluha mogu da slušaju svakodnevne zvuke okoline koji im ranije nisu bili dostupni kao što su zvuci saobraćaja, kiše,alarma, sirene, ptičica. Takođe ono što je i najvažnije je razumevanje  govora ali i slušanje vlastitog govora što omogućava poboljšanje kvaliteta govora,bolju artikulaciju glasova i razumljivost. Sve ovo doprinosi boljoj socijalizaciji i edukaciji osoba sa oštećenjem sluha. Korišćenjem kohlearnog implanta se takodje otvara i mogućnost upotrebe telefona, gde maksimalno rehabilitovani korisnici mogu i bez čitanja govora sa usana, razumeti govor i voditi razgovor i preko telefona